Política de Privacitat

RESPONSABLE DE LES TEVES DADES

La responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc pratsguimera.cat és FRANCESC PRATS PIQUÉ, amb NIF 78073390X, domicili al carrer de la Centra, 1, 25341 Guimerà (Lleida), telèfon de contacte 973 30 30 81 i correu electrònic hola@pratsguimera.cat.

FRANCESC PRATS té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i en la Llei 34 / 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc pratsguimera.cat seran tractades en el corresponent fitxer de contactes / clients de FRANCESC PRATS de conformitat amb el que estableix la normativa esmentada anteriorment. El lloc pratsguimera.cat només recull les dades que siguin necessàries per a poder atendre les consultes i peticions d’informació.

 

PER QUÈ NECESSITEM LES TEVES DADES?

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris/es i enviar-los informació, publicitat i promocions que puguin ser del seu interès. El tractament de les dades serà únicament i exclusivament el necessari per poder dur a terme les finalitats descrites.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a través dels formularis de contacte, legitimant així a FRANCESC PRATS a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites en el paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, FRANCESC PRATS no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà atendre les seves peticions d’informació o consulta.

Cal que l’usuari/a faciliti les dades indicades en els formularis corresponents perquè FRANCESC PRATS pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre a la seva petició. Així mateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són veraces i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

 

QUANT TEMPS GUARDEM LES TEVES DADES?

FRANCESC PRATS conservarà les dades de caràcter personal mentre hi hagi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament (mentre hi hagi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys). Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

 

A QUI CEDIM LES TEVES DADES?

FRANCESC PRATS no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. FRANCESC PRATS no elabora perfils amb les dades recollides.

 

CONEIXES ELS TEUS DRETS?

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incompletes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o a la persona interessada) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre que no hi hagi cap obligació legal que ho impedeixi) i també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament ). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

 

COM EXERCIR ELS TEUS DRETS?

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Podrà enviar la sol·licitud per correu postal a FRANCESC PRATS, carrer de la Centra, 1, 25341 Guimerà (Lleida), o per correu electrònic a hola@pratsguimera.cat.