Avís legal

FRANCESC PRATS PIQUÉ és el responsable del lloc pratsguimera.cat, i posa a disposició dels usuaris/es aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris/es de quines són les condicions d’ús del lloc pratsguimera.cat.

 

DADES IDENTIFICATIVES

  • Titular responsable: FRANCESC PRATS PIQUÉ
  • NIF: 78073390X
  • Representat Legal: FRANCESC PRATS PIQUÉ
  • Adreça: Carrer de la Cendra, 1, 25341 Guimerà (Lleida)
  • Telèfon: 973 30 30 81
  • Correu electrònic: hola@pratsguimera.cat

 

USUARIS I ÚS DEL PORTAL

Tota persona que accedeix al lloc pratsguimera.cat assumeix el paper d’usuari a. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Amb caràcter general l’usuari/a s’obliga al compliment del present avís legal, així com a obrar sempre amb conformitat a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del lloc, els béns o drets de FRANCESC PRATS, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, qualsevol tercer. FRANCESC PRATS no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del lloc web, l’usuari/a s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en formularis d’inscripció i mantenir-la actualitzada.
b) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web, o des d’aquest, cap contingut que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis o qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FRANCESC PRATS, de qualsevol altre usuari/a, dels proveïdors o, en general, de qualsevol tercer.
d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la pàgina web i no utilitzar els continguts i la informació del lloc per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’una altra persona en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis, incloent-hi la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FRANCESC PRATS, dels seus proveïdors o de tercers.
g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

pratsguimera.cat conté informació dels serveis i productes que presta FRANCESC PRATS. El lloc pratsguimera.cat té com a principal objectiu facilitar als usuaris la informació sobre aquests serveis i productes.

En cas que, per utilitzar determinades funcions del lloc pratsguimera.cat, sigui necessari el registre o l’emplenament de formularis, l’usuari/a és el responsable de la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació amb aquestes. En aquells supòsits en què l’usuari/a facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix les responsabilitats que se’n derivin.

FRANCESC PRATS garanteix la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis o registres del lloc pratsguimera.cat, segons les normatives vigents i segons es detalla en el següent apartat d’aquest avís legal referent a la política de privacitat i la protecció de dades.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

FRANCESC PRATS es preocupa per la teva privacitat i és per això que ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció i la privacitat de les dades de caràcter personal. En aquest enllaç trobaràs tota la informació sobre la Política de Privadesa.

 

DADES DE NAVEGACIÓ I ÚS DE COOKIES

ratsguimera.cat utilitza cookies. Aquest aspecte és informat a l’usuari/a en el moment que accedeix a la pàgina web i al qual se li demana el seu consentiment d’acceptació de les cookies. Aquest enllaç conté tota la informació sobre les cookies que utilitza pratsguimera.cat.

 

XARXES SOCIALS

FRANCESC PRATS està present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris/àries incloguin fent-se seguidors de FRANCESC PRATS a les xarxes socials, i/o qualsevol vincle o acció de connexió que realitzin a través d’aquestes, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. FRANCESC PRATS tractarà les seves dades per tal d’informar-los sobre activitats, productes o serveis a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe. Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris/es o en tercers i qualsevol contingut que FRANCESC PRATS consideri no apropiat. I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Al seu torn, FRANCESC PRATS es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FRANCESC PRATS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc pratsguimera.cat, així com de tots els elements que apareixen (marques, signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, i en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa).

Tots els drets queden reservats. En virtut de l’article 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web pratsguimera.cat, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de FRANCESC PRATS. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari/a pot fer-ho mitjançant el correu electrònic hola@pratsguimera.cat.

Es podran visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements de la pàgina web sempre que sigui exclusivament per a ús personal i privat. L’usuari/a s’abstindrà d’eliminar, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat al lloc web.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FRANCESC PRATS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que poguessin ocasionar, entre d’altres, errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. FRANCESC PRATS no es fa responsable, en cap cas, dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

 

MODIFICACIONS

FRANCESC PRATS es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, sigui canviant, suprimint o afegint els continguts i serveis que s’ofereixen, així com la forma en què aquests apareixen presentats al portal.

 

ENLLAÇOS

Des del lloc pratsguimera.cat és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que FRANCESC PRATS no pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, FRANCESC PRATS no assumeix cap mena de responsabilitat relativa als continguts, disponibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud ni veracitat dels llocs web enllaçats. FRANCESC PRATS també informa que la inclusió d’aquestes connexions externes, enllaços a llocs web de tercers, no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins del seu lloc web un enllaç o link cap pratsguimera.cat haurà de complir les següents condicions:

1.- No es realitzaran, amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre FRANCESC PRATS ni sobre els seus serveis.
2.- No s’autoritzen enllaços des de pàgines que tinguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
3.- L’establiment de l’enllaç no suposa que entre FRANCESC PRATS i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
4.- FRANCESC PRATS no serà responsable dels continguts, productes o serveis oferts en els llocs web des del qual es realitzi l’enllaç.

 

DRETS D’EXCLUSIÓ

FRANCESC PRATS es reserva el dret a denegar o a retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’ofereixen sense necessitat d’avís previ, a instància de part o propi, a aquells usuaris/es que no compleixin les condicions d’ús aquí esmentades.

 

GENERALITATS

FRANCESC PRATS perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web pratsguimera.cat exercint les accions civils i penals que per dret li puguin correspondre.

 

MODIFICACIÓ I DURADA DE LES PRESENTS CONDICIONS D’ÚS

FRANCESC PRATS podrà modificar en qualsevol moment les condicions exposades, publicant-les aquí adequadament.

La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres publicades correctament.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris/es i FRANCESC PRATS es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol qüestió se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.